english spain german polish french
cows

wastered

WASTEred Projekt ma na celu promowanie stosowania preparatu LODOred, nowego i eko-innowacyjnego produktu, w przemyśle spożywczym, ubojniach, przetwórstwie mięsa i przetworów mlecznych firm - w celu zmniejszenia dużej ilości osadów ściekowych wytwarzanych w ściekach przyzakładowych oczyszczalni. Spodziewana redukcja ilości osadu zmniejszy oddziaływanie na środowisko w tych sektorach, jak również koszty związane z zagospodarowaniem osadów.

You are here:     O PROJEKCIE cele

Cele WASTEred

 

Projekt  WASTEred ukierunkowany jest na wdrażanie eko-innowacyjnego produktu LODOred na rynku europejskim, zwłaszcza w przemysle mięsnym i mleczarskim.  Dwa cele główne  zostały zdefiniowane poniżej: ochrona środowiska i gospodarcze.

 

Cele środowiskowe :

 

Cel 1: ograniczenie ilości odpadów w wybranych sektorach przemysłu spożywczego, zmniejszenia co najmniej 35% nadwyżki osadów w trzech zakładach pilotażowych w celu wykazania efektywności stosowania w sektorze mięsnym i przemysłu mleczarskiego w czasie trwania projektu, obejmującego 20% przemysłu mięsnego i mleczarskiego w UE w ciągu najbliższych 7 lat od wdrożenia projektu.

 

Cel 2: Poprawa jakości wody otrzymania wód (rzek i jezior), poprzez lepsze wyniki oczyszczania w oczyszczalniach, zmniejszenie zanieczyszczenia (eutrofizacja) na powierzchni, poprawa jakości wody ścieków o co najmniej 20% mniej BOD / COD i 20% mniej fosforanów i azotu (zwłaszcza azotany), poprzez poprawę skuteczności oczyszczania w trzech wybranych obiektach oczyszczania ścieków poprzez zwiększenie efektywności biologicznej procesu, w trakcie realizacji projektu, a także wprowadzenie LODOred do innych potencjalnych klientów (ok. 2.600 obiektów), które doprowadzi do 20% redukcji zanieczyszczeń azotu i fosforanów odprowadzanych z tych sektorów do  wód w Europie, po zakończeniu projektu.

 
Cel 3: Zmniejszenie "śladu ekologicznego" całego procesu oczyszczania ścieków w przemyśle spożywczym:
obniżenie o 35% w produkcji osadów ściekowych w trzech obiektach oraz w ¼  rynku po czasie trwania projektu może dać następujące rezultaty :

 

CEL

W CZASIE TRWANIA PROJEKTU

PO WYKONANIU PROJEKTU

 

Redukcja transportu osadu w celu utylizacji ( km )

7500 km

6.5 min km / rok

 

Redukcja ilości poliektrolitu zużywanego do odwadniania osadów  (t)

4 t

6,500 t / rok

 

Redukcja zużycia  energii zużywanej w gospodarce osadowej, odwadnianie, suszenie i spalanie

25 % mniej

25 % mniej

Redukcja zanieczyszczenia powietrza (CO2) poprzez oszczędności w transporcie i  (tlenków azotu) poprzez mniejszą ilość poddawaną suszeniu i spalaniu

-

-

 

Cel 4: Ułatwienie dostępu przedsiębiorstw do innowacyjnych  "EKO - technologii" ,i promowanie ich, co nie tylko przyczyni się do poprawy konkurencyjności tych przedsiębiorstw, ale jeszcze bardziej upowszechni dostęp do nowych i innowacyjnych technologii i produktów.

 

Oczywiscie pozytywny wpływ na środowisko, bez podania jasnych korzyści ekonomicznch dla potencjalnych użytkowników LODOred, nie może być osiągnięty. Będziemy  się koncentrować na osiągnięciu następujących celów gospodarczych :

 

Cel 1: Ograniczenie kosztów unieszkodliwiania osadów ściekowych (35%) - wdrożenie dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków przyniosło zwiększenie ilości osadów w całej Europie i ograniczyło dostępność sposobów usuwania osadów.  Na podstawie składu oraz zawartości substancji niebezpiecznych, większość wytwarzanych osadów ze ścieków pochodzących z przemysłu mięsnego i mleczarskiego trafia do spalarni, gdzie koszty w przeliczeniu na tonę osadu różnią się w Europie, od 35 € / t odwadnionego osadu ( Polska) do 120 € / t odwadnionych osadów ( Szwajcaria 0. Dla średniej firmy mięsnej/mleczarskiej (3500 t / rok) koszty unieszkodliwiania osadów wynosić będą od 120.000 i 420.000 € rocznie. Biorąc pod uwagę szybko rosnące koszty usuwania osadów, energii i transportu w Europie oraz ograniczone możliwości spalania osadów koszty te prawdopodobnie wzrosną jeszcze bardziej w kolejnych latach. Zastosowanie LODOred zmniejszyłoby koszty unieszkodliwiania osadów o co najmniej jedną trzecią dla każdego klienta.

 

Cel 2: Zmniejszenie kosztów zuzycia polimerów do odwadniania osadu (50%), ponieważ koszty te wahają się od 3-5 € / kg, a niezbędna dawka od 7-10 kg do odwadnianie 1 t osadu nadmiernego , tośrednie koszty między 73.000 -- 175,000 € / rok / klient . W sumie więc, z tytułu zmniejszonego zużycia polimeru ,  mogą zostać osiągnięte oszczędności  rzędu 50-55%.

 

Cel 3: Zmniejszenie kosztów energii (obniżenie zuzycia o 25%), zużywanej do przeładunku, składowania, transportu i spalania osadów ściekowych. Jest to związane z wysokimi kosztami energii dla pomp, procesu odwodnienia, transportu, suszenia i spalania. Biorąc pod uwagę zmniejszenie transportu, czasu pracy wirówek i pras i energii potrzebnej do suszenia osadów, możemy mówić o łącznej oszczędności energii w wysokości 25% w każdym z przypadków.

 

Cel 4: Zmniejszenie opłat zanieczyszczenia 20% (opłaty środowiskowe), W wielu krajach europejskich producentów ścieków obowiązują specjalne opłaty za zanieczyszczenia związane z jakością  swoich ścieków oczyszczonych.  Zapewnienie w 20% lepszej jakości ścieków (BZT / ChZT, zawartość fosforu i azotu) w ściekach oczyszczonych  jest ukierunkowane i doprowadzi do zmniejszenia opłat za zanieczyszczenia dla przemysłu.