english spain german polish french
cows

wastered

WASTEred Projekt ma na celu promowanie stosowania preparatu LODOred, nowego i eko-innowacyjnego produktu, w przemyśle spożywczym, ubojniach, przetwórstwie mięsa i przetworów mlecznych firm - w celu zmniejszenia dużej ilości osadów ściekowych wytwarzanych w ściekach przyzakładowych oczyszczalni. Spodziewana redukcja ilości osadu zmniejszy oddziaływanie na środowisko w tych sektorach, jak również koszty związane z zagospodarowaniem osadów.

You are here:     O PROJEKCIE plan pracy

Opis planu pracy

 

WP 1- Zarządzanie projektem i koordynacja

Pierwszy pakiet roboczy dotyczy ogólnego zarządzania i koordynacji projektów, które będą prowadzone przez koordynatora  (BIOAZUL), wspierane przez TTZ, który jest twórcą produktu, ale również ma ogromne doświadczenie w zarządzaniu projektami europejskimi. Prace rozpoczną się w Miesiącu 1 projektu i kontynuowane będą przez cały czas jego trwania.

 

WP 2- Analiza barier rynkowych / wymagań użytkownika końcowego

W pakiecie prac 2 zostanie przeprowadzona krótka analiza istniejących barier na rynku dla eko-innowacyjnych produktów  w celu dostosowania strategii wprowadzenia na danym rynku. W tej części opisane zostaną konkretne wymagania użytkowników końcowych i ich potrzeby na podstawie trzech studiów przypadku. Ostatnim zadaniem będzie wybór odpowiednich miejsc do badań w Polska, Hiszpania i Niemcy.

 

WP 3- Studia przypadków LODOred

Pakiet roboczy 3 jest przeznaczony do planowania, przygotowania i realizacji studiów przypadku na przykładzie użytkownika końcowego ( oczyszczalni ścieków ) w wybranych miejscach w Polska, Hiszpania i Niemcy. W celu uzyskania później  dobrego dostępu do rynku, każde badanie zostanie przeprowadzone w jednym z następujących sektorów o konkretnym składzie ścieków: mleczarnie, ubojnie i przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem mięsa.

 

WP 4- Ocena gospodarcza  przyszłych rynków

Pakiet 4 tworzony jest w celu oceny korzyści ekonomicznych i ekologicznych stosowania LODOred w sektorze żywności i napojów wybranych krajów europejskich (Hiszpania, Niemcy i Polska). Szczegółowa analiza korzyści i kosztów będzie prowadzona we wszystkich trzech testach pilotażowych w celu oszacowania kosztów ponoszonych  wraz z chwilą wniosku o zastosowanie LODOred. Ponadto, w tym pakiecie nastąpi szacowanie przyszłych rynków  w celu przygotowania decyzji strategicznych do penetracji rynku.

 

WP 5- Przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych                        

Spopularyzowanie  jest jednym z podstawowych zadań w tym projekcie, będzie zwracana szczególna uwaga na rozwój wysokiej jakości materiałów szkoleniowych. Ponadto, cztery (po jednym w każdym kraju, pilot i jeden w Brukseli) wstępne warsztaty szkoleniowe zostaną przygotowane i zrealizowane w celu podniesienia świadomości i przygotowania wstępnego materiałów do rozpowszechniania LODOred-100i. Nastepnie , trzy dodatkowe warsztaty promocyjne będą skierowane do odbiorców , skomponowane przez użytkowników końcowych i inne zainteresowane strony . Przewidziane są wizyty w obiektach pilotażowych.

 

WP 6- Komercjalizacja LODOred

Pakiet 6 przeznaczony jest do komercjalizacji LODOred i obejmuje opracowanie i uruchomienie strony internetowej projektu. Ponadto, koncepcja marketingu, w tym celów marketingowych, strategii i działań będą rozwijane. Pakiet ten jest powiązany z wszystkimi innymi ze względu na fakt, że główne kanały komunikacji i upowszechniania i narzędzia zostaną opracowane w ciągu jednego okresu stosowania.

 

WP 7- Wspólne działania w zakresie upowszechniania

"Wspólne upowszechnianie" obejmuje środki na wniosek EACI, do wspólnych działań w zakresie upowszechniania i oceny końcowej, w celu zwiększenia synergii między projektami wspieranymi przez ECO-innowację oraz ich spopularyzowanie.

 

workplan